Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

24. 5. 2008

Preambula:

     My žijúci členovia Hajzlovského rodu, v posvätnej a hlbokej úcte k našim zosnulým predkom, slávnostne vyhlasujeme, že dobrovoľne a slobodne bez nátlaku a podnecovania, s čistým svedomím bez akýchkoľvek postranných úmyslov zakladáme rodinný klan Hajzlovský na úžitok, česť a slávu generácií minulých a generácií budúcich.

Článok I.

Členom Hajzlovského klanu sa stáva každá osoba rodu Hajzlovského, teda každý priamy potomok, to znamená, že do klanu sa nedá prihlásiť, resp. vyplnením a podpísaním prihášky, ale musí sa do rodu narodiť.

Článok II.

a) Druhým a poslendým spôsobom vstupu do klanu je priženenie sa, resp. vprivydanie sa do rodu Hajzlovského, t.j. že si zoberie za druha či družku, za ženu či muža priameho potomka rodu. Žiaden iný spôsob vstupu do klanu Hajzlovského neexistuje.

b) Každý priamy potomok rodu, ktorý sa chce oženiť, vydať alebo žiť s druhom alebo družkou, musí brať zreteľ pri výbere partnera nielen na jeho zovňajšok a telesnú schránku, alebo duševné a ekonomické hodnoty, ale i na predpoklady, že bude dobrým a platným člehom Hajzlovského rodu.

Článok III.

Členstvo v klane zaniká úmrtím a rozvodom, reps. rozchodom tých členov, ktorí opustia priameho potomka rodu Hajzlovského.

Článok IV.

Každý priamy potomok rodu Hajzlovského ako riadny člen klanu má právo byť volený do orgánov klanu, má právo zúčastňovať sa zhromaždení a schôdzí klanu, vyjadrovať svoje názory a pripomienky a pri rozhodovaní a hlasovaní má hlas rozhodujúci.

Článok V.

Každý nepriamy potomok, t.j. manželka resp. manžel priameho potomka je riadnym členom klanu, má právo byť volený do poradných orgánov, má právo zúčastňovať sa zhromaždení a schôdzí klanu, vyjadrovať svoje názory a pripomienky a pri rozhodovaní má hlas poradný.

Článok VI.

Najvyšším orgánom klanu je valné zhromaždenie členov klanu, ktoré prijíma uznesenia, za ktoré hlasovala nadpolovičná väčšina členov. Klan riadi TOP manažment, na čele ktorého stojí kráľ rodu Hajzlovského, prvý vicekráľ rodu a druhá vicekráľovná rodu. Sú povinní najmenej jedenkrát za rok zvolať valné zhromaždenie a podať správu o činnosti za uplynulé obdobie.

Článok VII.

V prípade mimoriadnej alebo naliehavej udalosti v ktorejkoľvek rodinnej vetve klanu, majú riadni členovia právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie klanu, keď sa na tom dohodnú najmenej dvaja riadni členovia a vydajú o tom memorandum.

Článok VIII.

V oblasti majetkovo - ekonomickej sféry sa klan riadi posvätným heslom: Na cudzie nesiahame, ale svoje si nedáme.

Článok IX.

Všetci členovia rodu Hajzlovského sú si pred sebou rovní, bez ohľadu na spoločenské postavneie, vzdelanie a vek. Ich posvätným krédom však je úcta k starším, úcta k vzdelaniu a úcta k spoločenskému postaveniu.

Článok X.

Všetci členovia klanu si navzájom nezištne pomáhajú podľa svojich schopností a možností, ako hmotne, tak i morálne.

Záverečné ustanovenie:

Stanovy klanu Hajzlovského boli jednomyseľne prijaté na III. jubilejnom zasadaní rady Hajzlovského klanu dňa 24.mája 2008 v Kuchyni - chatová osada Modranka (na chate Kollárovcov). Stanovy klanu Hajzlovského sú pre každého člena klanu záväzné. Člen, ktorý poruší stanovy, bude braný na zodpovednosť na valnom zhromaždení klanu, kde mu bude poskytnutá možnosť svojej obhajoby.

Dané Leta páne 2008 roku, 24. mája na deň svätej Ely, deň pred svätým Urbanom.

--------------------------------------------------------------

 Na III. zasadnutí Hajzlovského klanu dňa 24.5.2009 v Prahe - Mirošoviciach bolo jednomyselne schválené doplnenie stanov o:

 Článok XI.

Zriaďuje sa "sieň slávy". Do siene slávy bude uvedený ten člen Hajzlovského rodu, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o dobré meno rodu, alebo vykonal taký skutok, ktorý vzbudil všeobecný údiv a uznanie spoločnosti. Návrhy na uvedenie do siene slávy podávajú členovia klanu a schvaľuje ho summit klanu. Vytvorí sa jedna nástenná tabuľa na ktorej bude mať svoju podobizeň a stručný krátky životopis, krátke zdôvodnenie uvedenia do siene slávy - navrhnutý člen. Táto nástenná tabuľa musí byť na každom zasadnutí - či summite Hajzlovského klanu. Prvý krát sa tak stane na jubilejnom 5. zasadnutí Hajzlovského klanu v r. 2010.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář